Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden EQUILOGIC

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

EQUILOGIC – Equilogic plus haar medewerkers.

Afnemer – een persoon die een product of dienst afneemt van Equilogic

Artikel 1. Toepasselijkheid:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of verrichten van diensten in de meest ruime zin van het woord, voor zover niet nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 2 . Consulten en behandeling:

2.1 De medewerkers van EQUILOGIC zullen de werkzaamheden met zorg uitvoeren.

2.2 Consulten worden in onderling overleg op afspraak ingeboekt. Indien Afnemer deze afspraak niet kan nakomen en niet binnen 48 uur voor de afspraak aanvangt verzet of annuleert, worden de consult kosten doorberekend aan Afnemer, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Tevens behoudt EQUILOGIC zich het recht voor om de afspraak te verzetten en/of te annuleren. Afnemer stemt ermee in dat EQUILOGIC de werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van Afnemer uitvoert.

2.3 EQUILOGIC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verkeerd overkomen en/of interpreteren van mondelinge of schriftelijke informatie, waaronder inbegrepen adviezen, offertes, verschafte gegevens en e-mail.

2.4 Afnemer dient zijn of haar dierenarts geconsulteerd te hebben, alvorens een afspraak te maken met EQUILOGIC. EQUILOGIC staat open voor samenwerking met de dierenarts.

Artikel 3. Lessen/paarden-/ponytraining:
3.1 Lessen dienen, indien deze geen doorgang kunnen vinden, minimaal 24 uur van te voren persoonlijk bij Sandy van den Goorbergh te worden afgezegd via telefoon of whatsapp.
3.2 Indien binnen 24 uur van te voren wordt afgezegd blijft de les minus voorrijkosten verschuldigd.

Artikel 4. Paard/pony in training:
4.1 Paarden/pony's in training brengen is voor eigen risico. Hoewel het team van EQUILOGIC zich met alle zorg over het paard/de pony ontfermt kunnen zij zich zelf verwonden, een ongeluk veroorzaken of anderzijds ziek worden. EQUILOGIC en haar werknemers zijn daarvoor niet aansprakelijk.
4.2 De medewerkers zullen indien ze het nodig achten een dierenarts raadplegen. De kosten daarvan zijn voor de eigenaar. Dit kan niet betwist worden. De medewerkers van EQUILOGIC zullen altijd eerst trachten te overleggen. Mocht dat onverhoopt niet lukken door het niet kunnen bereiken van eigenaar of te grote spoed zal de medewerker van EQUILOGIC de beslissing nemen in het belang van het paard/de pony. De kosten daarvan komen ten laste van de eigenaar.
4.3 Indien het paard/de pony schade veroorzaakt aan het terrein of andere paarden/pony's is de eigenaar van het paard/de pony hiervoor aansprakelijk.

4.4 EQUILOGIC en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade die paarden/pony's welke bij EQUILOGIC gestald staan, toebrengen aan andere paarden/pony's en paarden/pony's in training.

Artikel 5. Tarieven:

5.1 De door EQUILOGIC opgegeven prijzen zijn netto in euro’s, inclusief BTW.

5.2 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op (vooruit)betaling per bank, contante betaling bij het afhalen, of contante betaling direct na het consult/de les/training.

5.3 Een stijging van BTW of andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend, ook wanneer offerte plaats vond voordat deze stijging van kracht was.

Artikel 6. Betalingscondities:

6.1 Betaling geschiedt binnen 7 dagen netto a contant door storting op een door EQUILOGIC aan te wijzen bank- of girorekening of contant bij afhalen en/of direct na een consult/les/training.

6.2 Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking zijdens de wederpartij is nimmer toegestaan. Van dat recht wordt uitdrukkelijk afstand gedaan.

6.3 Afwijkende betalingsafspraken zijn uitsluitend bindend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien sprake is van een andere wijze van betaling, dient de betaling te geschieden binnen de op de factuur aangegeven datum.

6.4 Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen Afnemer nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de nota.

6.5 Afnemer is automatisch in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of in gebrekenstelling.

6.6 Wanneer de rekening na vorenvermelde betalingstermijn nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is Afnemer EQUILOGIC een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de dan geldende wettelijke rente.

6.7 In geval van buitengerechtelijke invordering is Afnemer naast de hoofdsom en de rente de gebruikelijke incassokosten verschuldigd.

6.8 In geval van gerechtelijke invordering, waaronder een faillissementsaanvrage, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten, waaronder mede inbegrepen de advocaatkosten, tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

6.9 EQUILOGIC is gerechtigd een voorschot ten bedrage van de volledige opdrachtsom als vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 7. Garantie:

7.1 EQUILOGIC geeft garantie op gekochte producten volgens de garantievoorwaarden van de fabrikant.

7.2 EQUILOGIC geeft geen garantie op een positief effect van de behandelingen/Lessen/Trainingen.

7.3 Natuurgeneeskunde is nimmer een vervanging voor de reguliere geneeskunde. Reguliere behandeling mag alleen gestaakt worden in overleg met de behandelende dierenarts. Afnemer dient hier zelf verantwoording voor te nemen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid:

8.1 Noch Sandy van den Goorbergh, noch een van de andere medewerkers van EQUILOGIC kunnen aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken tussen, met en op paarden van de eigenaar, EQUILOGIC of derden, op het terrein van EQUILOGIC of het terrein van de eigenaar of derden. Deelname van eender welke les of het aanschouwen daarvan is 100% voor eigen risico.

8.2 EQUILOGIC is pas aansprakelijk wegens niet, niet tijdig en/of niet behoorlijke nakoming van de opdrachten, nadat EQUILOGIC schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan EQUILOGIC een termijn van één maand gegund moet worden om de overeenkomst alsnog naar behoren na te komen, alvorens EQUILOGIC in rechte betrokken kan worden.

8.3 EQUILOGIC is voorts nimmer tot enige andere schadeverplichting gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd. Met name is EQUILOGIC niet gehouden tot het vergoeden van directe of indirecte schade, ten gevolge van handelen of nalaten van personen van wier diensten EQUILOGIC gebruik maakt.

8.4 Behoudens grove schuld dan wel grove nalatigheid zijdens EQUILOGIC is EQUILOGIC niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen van gebruik van de door EQUILOGIC geleverde zaken, diensten of overschrijding van voorgeschreven doseringen.

8.5 EQUILOGIC aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken veroorzaakt of ontstaan aan de geleverde goederen of diensten door schuld of toedoen van de afnemer of derden, waarvoor de laatste aansprakelijk is.

8.6 In de overige gevallen is EQUILOGIC slechts aansprakelijk voor door de Afnemer geleden schade, indien Afnemer of de benadeelde derde bewijst dat het ontstaan van de schade is te wijten aan schuld van EQUILOGIC of haar medewerkers. De omvang van de aansprakelijkheid van EQUILOGIC voor door de Afnemer geleden schade is in deze gevallen beperkt tot het in de factuur vermelde bedrag van de koopsom.

Artikel 9. Overmacht:

9.1 EQUILOGIC is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering ten gevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord.

9.2 In dit geval wordt ondermeer als overmacht beschouwd:

- storingen in het bedrijf, dan wel belemmeringen waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, kostbaarder of bezwaarlijk wordt gemaakt;

- staking, ziekte of ongeval van personeel met uitvoering van de opdracht belast;

- oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, brand, transportstremmingen, regeringsmaatregelen op de uitvoering van de opdracht van invloed zijnde, als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in het bedrijf van EQUILOGIC of in bedrijven waarvan EQUILOGIC zaken betrekt, welke met de betreffende opdracht in verband staan;

- vertraagde of foutieve levering door welke oorzaak dan ook van tijdig en op de juiste wijze bestelde zaken, medicatie, etc.

9.3 In geval van overmacht zal de wederpartij EQUILOGIC gedurende een naar omstandigheden redelijke termijn na de overeengekomen datum waarop de opdracht uitgevoerd dient te zijn, de gelegenheid geven haar verplichtingen alsnog na te komen. Indien de overmachttoestand aanhoudt, heeft EQUILOGIC het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat deze wel uitvoerbaar is. Indien dit laatste in redelijkheid niet mogelijk is, hebben partijen elk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij eventueel door de wederpartij verstrekte zaken zonder enige vergoeding door EQUILOGIC zullen worden teruggegeven aan de wederpartij. De ontbonden verklaring dient schriftelijk te geschieden jegens de andere partij. Bij ontbinding is geen der partijen jegens de ander tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 10. Ontbinding:

10.1 EQUILOGIC is gerechtigd de overeenkomst, met behoud van haar rechten op schadevergoeding, maar zonder tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

a. Afnemer niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet;

b. Afnemer surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat.

Artikel 11. Geschillen:

11.1 Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost.

11.2 Op de overeenkomsten tussen de partijen is Nederlands recht van toepassing.